Holice na prvním místě

Volte 1 - SPOZ

Kandidáti, kteří neslibují, ale nabízejí

Vážení spoluobčané,

jako nesouhlas s hospodařením a vystupováním vládnoucích politických stran v naší zemi vznikla před letošními parlamentními volbami řada nových politických stran a seskupení, které získaly u našich občanů značnou podporu. Nejinak tomu bylo i v našem městě. Dne 28. ledna 2010 zde byla založena MO Strany Práv Občanů – Zemanovci, která se začala intenzivně zajímat o dění v Holicích.

Považujeme za nutné, Vás seznámit s některými závažnými skutečnostmi, které MO SPOZ i za tak krátkou dobu objevila. Dovolujeme si Vám tato zjištění předložit k vašemu posouzení a závěry, které si sami vytvoříte, Vám třeba i pomohou při Vašem rozhodování v komunálních volbách v našem městě.

Dá se říci, že nestandardních postupů v jednání samosprávy je i na Holice poměrně dost. Jen za toto sledované období bylo zjištěno, že o majetek našeho města není správně pečováno dle platných zákonů a nařízení. Finanční hospodaření vykazuje některé postupy, které jsou pro město nehospodárné. V mnohých případech není dodržován zákon a směrnice pro jednání samosprávy. A to zde nebudeme ani rozvádět, že vedení města se nechalo ukolébat tendenčními informacemi o zrušení lékaře na Záchranné zdravotní službě v Holicích.

 Město, jako zřizovatel, zatím nedokázalo ve zřizovaných organizacích prosadit v příslušné vyhlášce, aby se manželé při výkonu práce nedostali do vztahu nadřízenosti a podřízenosti. V některých případech je i tento neetický stav podporován rozhodnutím Rady města Holic (dále jen RM). Tímto je i porušován Zák. 159/2006 o střetu zájmu pro výkon veřejných funkcí. Zákoník práce v platném znění zakazuje takový poměr uzavřít i na dohodu o provedení práce.

 Dodržování § 83 radním dělá velké potíže. Někteří radní hlasují o věcech, kde skutečnosti nasvědčují, že jejich podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce znamená výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou. Např. hlasují pro svoje odměny u organizacích zřizovaných městem – ZŠ, MŠ a KD. Etika jde úplně stranou a vyloučení z jednání dle zákona nikdy nebylo asi naplněno.

 Současné vedení města soustavně porušuje „Jednací řád zastupitelstva Města Holice“. Materiály nejsou předkládány dle čl. II, odstavec 2 a 4. Zpráva z jednání RM v den konání zasedání zastupitelstva je přednášena jen a jen ústně. Předkládaný materiál postrádá důvodovou zprávu, případné doplnění o stanoviska městské rady a výboru nebo komise, pokud by daná věc měla být v těchto orgánech projednána. Dojde i bez řádného zdůvodnění k přesunu částky 10000,-Kč z dotace tanečního klubu na kolegyni v zastupitelstvu - fyzickou osobu a tímto je i měněno rozhodnutí zastupitelstva pro přidělení dotací na letošní rok.

 RM v mnohých případech překračuje svoje pravomoce a schvaluje zahraniční cesty bez rozpočtu. Dochází i k překročení mezní částky na schválení nad rámec kompetence RM. (Tato částka činí 50000,- Kč a vyúčtování pracovní cesty do Moskvy tuto částku překročilo.)

 Zcela nestandartní jsou pronájmy a prodeje pozemků v majetku města. Pozemek par.č. 2019/1 o výměře 9 290 m² byl investorovi pronajat na celý rok pouze za 3 000,-kč. V tichosti byla, dne 29.8.2008, podepsaná prodejní smlouva na část pronajatého pozemku, dle geometrického plánu ze dne 27.08.2008, za částku pouze 216 750,-Kč (pozemek par.č. 2019/68 o výměře 867 m². Zastupitelstvo tento postup schválilo 21.6.2004. Prosím, to není chyba tisku. Celý pozemek se mohl prodat smysluplně na výstavbu 11 rodinných domků. Finanční efekt by byl značně jiný. Jen při prodeji při stejné ceně to dělá minus 2 105 750,- Kč v pokladně města. Dnešní podklady pro oceňování pozemků v této lokalitě činí 250 - 1100 Kč/m² bez inženýrských sítí a 400- 2100 Kč/m² s inženýrskými sítěmi. Takže musíme připsat další mínus do městské kasy.

 Je smutné, že taková stavba jako byla akce „Sběrný dvůr“ byla připravována od roku 2008 a pro zaplacení zhotoveného díla bez řádné smlouvy musel byt zrealizován úvěr na 21 mil. Městská kasa tak zaznamenala další ztrátu v částce 108 000,- Kč za úroky při čerpání zcela zbytečného překlenovacího úvěru.

 Zcela mimo obvyklé postupy je akce přístřešek a WC u KD. Bude někdy dána vypovídající informace o investorovi přístřešku, dle pana starosty sponzorský dar nejmenovaného pivovaru? Parcela, která byla údajně oddělena od 1.6.2010 dosud na katastrálním pracovišti neexistuje. Přesto má již inventární číslo a WC jsou zcela určitě využívána jen pro návštěvníky památníku Dr. Holuba.

 Zástupce v dozorčí radě a její místopředseda ve společnosti „Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.“ za celé volební období nepodává informace o hospodaření. Společnost ani není od roku 2007 založena v obchodním rejstříku u příslušného soudu a družstvo přitom hospodaří s majetkem v celkové částce 36 046 000,- Kč. Naše město zde má podíl v částce 15 040 000,-Kč

 Zástupce ve společnosti ODEKO s.r.o., se základním kapitálem 2 000 000,-Kč a podílem města v částce 300 000,-Kč, nepodává informace o hospodaření, i když jsou tyto uloženy ve sbírce listin založených u příslušného soudu v Hradci Králové.

 Náš zástupce v představenstvu firmy Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. se základním kapitálem 1 182 379 000,- Kč, za celé volební období nepodal žádnou informaci o hospodaření, i když zde má město také podíl. Poslední výroční zpráva založená u soudu je za rok 2008.

 V Holických listech není zveřejňována řada předaných zpráv a informací o dění v našem městě. Redakce Holických listů přitom ani nevede žádný seznam zaslaných článků a tak i přes oficiální žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. není podána vyčerpávající informace zveřejňováni mohou být jen „vyvolení“? Zřejmě ano, protože ani těsně před volbami nemají všechny kandidující strany v komunálních volbách v našem městě stejnou plochu pro svou prezentaci. Tímto je porušena rovnost kandidujících stran. Nabízejí se pak otázky, komu Holické listy slouží a podávají nám objektivní informace?

Vážení spoluobčané,

tento náš přehled některých „hříchů“ stávajícího vedení našeho města můžete brát jako výraz silného znepokojení nad současným stavem hospodaření a vedení města i jako kampaň za zásadní obměnu politiků na komunální úrovni. Jen za Vaší podpory a pomoci lze smést politiky namočené do korupce a různých kauz. MO SPOZ má zájem na tom, aby ke komunálním volbám přišlo co nejvíce našich spoluobčanů a vyjádřilo tak svůj názor. Uvedené informace, které jste si rozhodně nemohli přečíst v Holických listech, Vám mohou napomoci při Vašem rozhodnutí, zda máte zájem být těmi, kteří se budou podílet na tom, jaké bude naše město. Rozhodovat o tom budete právě Vy, až budete pročítat kandidátní listiny 7 politických stran, které se účastní komunálních voleb v Holicích. Každý občan má právo vybrat 21 kandidátů, kteří mají jeho důvěru, z celkem 147 předložených návrhů. Věříme, že Vaše volba bude tou správnou volbou.

Ať už jste příznivcem SPOZ, či nikoliv, uvědomme si, že pokud nechceme, aby se z našeho pěkného města stala pouze a jen „noclehárna“ bez potřebného zázemí v oblastech zdravotnictví, sociálních služeb, školství, kultury, sportu a občanského vybavení jste tu Vy, občané našeho města a naše nabídka, že pro změny každý náš zastupitel udělá maximum. Podle našeho přesvědčení a i důkazem je naše volební kampaň, která byla velice skromná a financovaná bez sponzorů. Nadpoloviční většina žen na naší kandidátce dává záruku, že i v komunální politice bude zvýšena politická kultura a kvality demokracie. Každý kandidát z naší kandidátky je připraven hájit zájmy Vás občanů města. Toto nelze konstatovat u některých kandidátů ostatních politických stran, kteří kandidují jen pro získání hlasů pro příslušnou stranu.

Dovolujeme si na závěr uvést jeden argument, kterým je naše heslo pro případnou spoluúčast na řízení města:

NA KANDIDATCE SPOZ JSOU KANDIDÁTI, KTEŘÍ NESLIBUJÍ, ALE NABÍZEJÍ ŘEŠENÍ. JE TO ZÁJEM O VÁS – OBČANY NAŠEHO MĚSTA.

Zadáno: 2010-10-07 13:47

Dotčená obec: Holice

Zobrazeno 5161x

Zadal: Volte 1 - SPOZ

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT