Kodex etiky zaměstnanců ve státní správě. Použijte ho !!

Jak na úřad.

Často si lidé stěžují na libovůli úředníků. Jistě úředníci a celá státní správa drží při sobě ( poslanci v PSP, policisté a Inspekce PČR, atd.). Je možno ale úředníkům ztrpčit život při znalosti různých předpisů a jejich správnému použití a aplikaci.

Existuje oficiálně nazvaný Etický kodex zaměstnanců státní správy ( dále Kodex ). Odkaz na jeho celé znění je

http://portal.mpsv.cz/sz/local/pb_info/pritikorupcni/kodex.

V Kodexu se píše : Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec veřejné správy ctít a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou zákonnost při rozhodování a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám. Účelem kodexu je podporovat žádoucí standardy chování zaměstnanců ve veřejné správě a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od zaměstnanců ve veřejné správě očekávat.

Nutno hned na začátku konstatovat, že Kodex není zákon dle práva, ale je pouze doporučením. Přesto se s ním dá argumentovat vůči státním úřadům, jejich úředníkům, Kodex se dá použít i jako důkaz u soudu.

Pokud se jedná o Střet zájmů ( který je častý a o kterém jsem se zminoval v mých předešlých článcích ), platí : " Zaměstnanec nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu s jeho postavením jako zaměstnance ve veřejné správě. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy". Velmi opomíjeným faktem, se kterým se dá ve sporech poté argumentovat je " Pokud si není zaměstnanec jist, zda jde o činnost slučitelnou s jeho podílem na výkonu veřejné správy, projedná záležitost se svým nadřízeným.".

Obdobným případem jako střet zájmů je Zneužití úředního postavení. Zde Kodex říká : " Zaměstnanec nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení ani informace získané při výkonu své funkce pro svůj soukromý zájem ".

Co by řekla řada úředníků, poslanců, ministrů následujícímu předpisu, který hovoří o tom, že úředník musí citlivě a správně nakládat se státním majetkem. Ubyly by Pandury, Grippeny ? Nebyly by na Ministesrtvu obrany ČR průšvihy s švindlováním se zakázkami, jak se psalo poslední dva dny v novinách ? Ještě by to chtělo, aby úředník škodu, kterou způsobí, sám nahradil. Zajímavé bylo, když chodil cca před 2 měsíci mail, který vypočítal, za kolik Kč z dlehu ČR může ten který poslanec ať již existující či z PSP odešlý.

K tomuto existuje předpis Oznámení nepřípustné činnosti. Píše se tam : "

Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu ve státním vlastnictví, podvodné či korupční jednání, oznámí tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, popř. příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právní úpravou nebo způsobem, který představuje možnost zneužití úřední moci, odmítne takové jednání a oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému.". To by bylo, když by se tak zaměstnanci ve státní správě řídili.

Myslím, že pokud si Kodex přečtete, získáte zajímavý nástroj při stěžování si na postup úředníků a úřadů.

Ještě jednou odkaz na Kodex :

http://portal.mpsv.cz/sz/local/pb_info/pritikorupcni/kodex

Přečtěte a použijte !!!! Hodně štěstí !!!

Valentin Kusák

Zadáno: 2011-01-04 17:16

Dotčená obec: Hradec Králové

Zobrazeno 7020x

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT