Milí Lomáci, díl XXI., ...

...aneb…. radní a poslanec B. Schwarz doporučuje: „…odstěhujte se jinam (kde se zákony ctí?) nebo si počkejte, až budete mít svou radu města…“

Další, zřejmě „marný pokus“ ukázat pravé ledví vládnoucí garnitury a podat alespoň trochu odpovídající obraz jednání Zastupitelstva města Lomu (ZmL) a toho, jak to asi čtyři roky v Lomu bude zase chodit. Proč marný pokus? Protože slovy nikoliv jen klasika – „to se musí vidět, slyšet a osobně zažít tzv. na živo, v přímém přenosu…..“

Ano, v pořadí 2. jednání ZmL ve volebním období 2014 až 2018 proběhlo v pondělí 15. 12. 2014. A jak jinak než „čelem“ k milým Lomákům a jen a jen pro jejich prospěch, konečně jako vždy ze strany Severočechů.cz, resp. Severočechů Lom, jak se již v předkládání návrhů zorientoval radní Schwarz. Na ustavujícím zasedání, o němž vyprávěl XX. díl Milých Lomáků si názvosloví volebních subjektů pletl. Začátek jednání byl značně nestandardní, což opozice i následně kritizovala, od 9.30 hod. dopoledne, což prakticky znemožnilo větší účast zaměstnaných občanů a dokonce i některých zastupitelů. Např. i ředitelka ZŠ a MŠ Lom, učitel zastupitel M. Dancso, ale i další se jednání nemohli zúčastnit, nebo praktický lékař MUDr. Čejka mohl těžko napsat nemocným na dveře ordinace, promiňte jednám ve Váš prospěch na zastupitelstvu, dnes neordinuji, a tak dorazil s hodinovým zpožděním... Nejkouzelnější však bylo zdůvodnění paní starostky, kdy nejprve několikrát opět vzývala snahu koalice dobře sloužit milým Lomákům, pak „šlehla bičíkem své arogance a pýchy“ – „rada si vyhodnotila, že občany jednání nezajímá, a tak budeme zasedání ZmL konat od 9.30 hod…..“. Lze se pak divit, že na tomto jednání ZmL byla veřejnost „hojně“ zastoupena mnou, jako přespolním, stálým účastníkem jednání a 1 (slovy jedním), zatím jen „obyčejným“ občanem Lomu, J. Šimůnkem.

Nechci podrobně popisovat, jak byl opět nedodržen zákon o obcích či jednací řád ZmL, který mimochodem ještě nebyl vydán, protože platnost toho, podle nějž se snad „jede“, skončila s mandátem předchozího zastupitelstva. Ověřovatelé zápisu byli opět voleni, když jsou jen jmenováni řídícím jednání. Ovšem i tak toho bylo na jednání opět dost a dost, řekl bych až „hafo“…. Rozjezd, jednání a chování zvolených vládců města Lomu ve složení koalice Severočeši Lom, ODS a Sdružení Lomáci s neúčinně skrývanou skrytou podporou KSČM asi byla a je moc i na lidi, kteří získali mandát zastupitele v jejich řadách. Dva měsíce po volbách a již se skládají mandáty a náhradníkům se do toho tragikomického divadla moc nechce, zejména asi těm, co neztratili poslední zbytky slušnosti a rozumu. Svůj mandát zastupitelky a radní z řad Severočechů Lom složila MUDr. Z. Šteflíková, za níž do ZmL nastoupila Jaroslava Čarnogurská, která na zastupitelstvu složila předepsaný slib. Do RM byla zvolena ve veřejné volbě Ivana Mašková zastupitelka za Severočechy Lom. Na svůj mandát abdikoval i zastupitel za KSČM R. Vaněk, náhradník za něj slib ještě neskládal, protože zatím není jasné, kdo to bude, protože další v pořadí odmítají jeden po druhém. Ale vypadá to, že již šestý v pořadí zmíněný Josef Šimůnek „odpovědnost“ zvedne, byť sám se z důvodu určitých zdravotních problémů vzpouzí. Domluvy a rozmluvy s kolegou Nétkem však budou jistě účinné a na příštím 3. ZmL bude slibovat. Doufejme, že snad bude, na rozdíl do kolegy Nétka, respektovat volební program subjektu, za nějž byl volen – KSČM (nečíst „B“ mužstvo Severočeši Lom…).

Překvapilo-li něco na 2. zasedání ZmL, pak to byly věcné, racionální a klidně podávané reakce, připomínky a doporučení opozičních zastupitelů. To se nedá říci o reakcích koalice na ně. Zejména radní a poslanec B. Schwarz, kterému vydatně sekundovala jeho manželka starostka města Lomu, v tom vynikal a dalo by se říci, že byl již za hranou jakéhokoliv vkusu a standardů politické kultury lidské slušnosti. Chvíli to dokonce vypadalo jako na Strategickém fóru léta pořádaném Top vision, ale to až na závěr tohoto XXI. Dílu Milých Lomáků. Pan radní a poslanec B. Schwarz byl značně pohoršen požadavky opozičního zastupitele P. Veselého za subjekt NESLIBUJEME! NELŽEME!, který požadoval, aby, je-li již nadstandardně zveřejňováno usnesení ze ZmL na úřední desce, mělo by se tak dít v duchu zákonem daných termínů. Následovala krátká, prudká, ze strany pana Veselého slušná a věcná výměna názorů. Ze strany radního a starostky padaly opakovaně jen argumenty, že jde o nadstandard a zákon neukládá usnesení prezentovat na úřední desce. Jen opomněli přiznat, že stanovených 7 dní na jeho pořízení nebylo dodrženo, protože ještě 12 dnů od jednání ZmL nebyly zápis a usnesení podepsány, což byl onen důvod proč na desce nabyly. Nakonec, když již radní neusnesl tíhu argumentace opozice vmetl zastupiteli P. Veselému do tváře: „Když to tedy jinde dělají, tak se tam pane Veselý odstěhujte anebo si počkejte na to, až budete zvoleni do Rady města Lomu a pak si to dělejte, jak chcete“. Manželka starostka Schwarzová hrdině dodala: „ Zatím jsem zde starostkou já a bude to takto…“.

Jednání pak pokračovalo dle programu jen s tím, že rada sama sebe konfrontovala s nepromyšleností konat jednání zastupitelstva oproti letitým zvyklostem a potřebou dodržet zásady, že zastupitelstva jsou veřejná a přístupná občanům. Nastavení zahájení na dopolední čas namísto obvyklých podvečerních hodin je prostě limitující i pro účast samotných zastupitelů. Projevilo se to nejen na nižší účasti, bylo nejdříve jen 17, pak 16 a končilo se na 15, a to ještě dorazil zmíněný MUDr. Čejka, ale i na tom, že oproti připravenému návrhu programu jednání bylo nutné předřadit např. schvalování rozpočtu města na rok 2015, protože někteří zastupitelé hlásili dřívější odchod kvůli dalším povinnostem, zejména potřeboval odejít radní, poslanec a krajský zastupitel B. Schwarz, který pospíchal na jednání ZÚK.

Diskuse byla i kolem Zprávy o činnosti RM, kdy mimo jiné došlo i na další demagogii ze strany koalice a opět držel hlavní slovo radní Schwarz s manželkou. Nedokázali vysvětlit, proč v zápisu z ustavujícího jednání ZmL, kdy byl schválen jen „bezejmenný“ počet dvou dalších uvolněných radních, byla uvedena i konkrétní jména, o nichž se nehlasovalo. I jejich další argumentace na dotazy typu, čeho se týkala kontrola a hlavně zjištěná pochybení na TS Lom, jaká je pracovní náplň uvolněných radních, čeho se týkají některé dodatky investičních akcí schvalovaných v RM nebo jak je to s tzv. přílohami, o nichž opozice nic neví, by zřejmě byla charakterizovaná psychologem F. Koukolníkem jako „projevy deprivantů v politice“. Legrační byla doporučení starostky a by si opozice prostudovala zákon o obcích, komické proto, že tato dáma zřejmě nejen o tomto zákonu, ale i jiných tolik potřebných pro odpovědný výkon funkce příliš mnoho neví, ne-li je sama nezvládá. Došlo i na další problémy, např. diskuse na dotaz zastupitele za ČSSD Lafka, zda se neuvažuje o zlevnění ceny pro občany za likvidaci komunálního odpadu. Zde se skoro snažil kolegy omračovat radní Schwarz, jak i toto zvažuje, jak na tom dělá a že když dostane měsíc dva, tak návrh předloží i opozici, než bude projednán na ZmL.

Zastupitelstvo dostalo tradiční zrychlení díky, „jako vždy“, jak sám řekl, místostarostovi P. Barákovi, který u bodů prodejů a pronájmů doporučil hlasování tzv. án blok (dohromady, najednou). Opozice si rovněž otestovala onu údajnou vstřícnost a nabídku radního Schwarze, v té době již jednání nebyl přítomen, kterou rozváděl při volbě do RM, kdy konstatoval směrem k zastupiteli za ČSSD Lafkovi, že, „klidně mohli koalici oslovit a mohla být RM doplněna třeba o Lafka nebo Veselého, které má osobně rád, ale když jste se neozvali…“. Při projednávání delegace zástupců města na valné hromady společností s majetkovou účastí města proto jako reakci na onu vstřícnost radního Schwarze, navrhl zastupitel Lafek, aby byli zvoleni doporučený P. Barák a Z. Hába. Vstřícnost byla úžasná – nechalo se „jen“ hlasovat a demokraticky nebyl protinávrh schválen a koalice si prosadila svou. Konečně se jen potvrdila do omrzení opakovaná slova, ať již z úst starostky, místostarosty Baráka či radního Schwarze, dokud byl jednání přítomen, že RM rozhoduje ve své kompetenci, koalice v podstatě za pozici opozice nemůže, protože to vše schválilo ustavující zasedání ZmL atd. atp. Hrozinkou na dortu proto bylo závěrečné konstatování starostky Lomu K. Schwarzové – „ZmL proběhlo podle platných regulí….“.

Co dodat? Opozice se bude muset obrnit trpělivostí a shovívavostí k mentalitě koalice a jejích hlavních protagonistů a třeba si uvědomit, že ani nejde o jednání ZmL, ale že byli na v úvodu vzpomenutém Strategickém fóru, které léta pořádá Top vision tentokráte třeba v Thomayerově nemocnici v Praze-Krči a byli svědky „zhmotnění“ argumentů vedoucího Národní referenční laboratoře prionových chorob tohoto zdravotnického zařízení Františka Koukolíka, který zde charakterizoval příznaky možných psychopatů ve vedoucích funkcích v deseti bodech. Pro stručnost však uvedu jeho stručnější charakteristiku psychopatů ve společnosti z knihy „Vzpoura deprivantů“ s podtitulem „Nestvůry, nástroje, obrana“ (F. Koukolník a J. Drtinová, vydaná v nakladatelství Galen v roce 2008), kde na str. 57 až 61 v podstatě píše:

Jsou zde rozlišovány dvě kategorie. Kriminální psychopati, což jsou násilníci, tzv. kriminálníci bez silnějšího sociálního ukotvení. Násilně se chovající psychopati jsou však jen nepatrným zlomkem celkového počtu psychopatů ve společnosti. Druhým a žel mnohem početně větší skupinou psychopatů jsou tzv. neúplní, subkriminální, sociálně úspěšní, sociálně přizpůsobení psychopati, které autoři nazývají deprivanty. Dle uvedených autorů jsou deprivanti lidé s podobnou, leč „neúplně“ vyvinutou osobností jako první typ, kteří však ve vězení končí jen málokdy. Naopak mohou být mocensky i majetkově, podle nejrozšířenějších obecně znávaných společenských měřítek, mimořádně úspěšní, přestože to jsou monstra ničící životy ohromného počtu lidí, zejména jsou-li činní na sociální „makroúrovni“, to znamená v mocenských a finančních špičkách….(tolik uvedená kniha).

Přejme si, aby vánoční svátky a jejich prožívání bylo co nejméně narušeno konáním takovýchto deprivantů a nadcházející rok 2015 byl úspěšný, minimálně v boji s nimi a ať Vám všem slouží zdraví, nejen v Lomu…..

Vlastimil Balín, přespolní, stálý účastník zasedání ZmL

Zadáno: 2014-12-18 13:08

Dotčená obec: Most

Dotčená osoba: Vlastimil Balín

Zobrazeno 3647x

Zadal: Vlastimil Balín
E-mail: balinv@seznam.cz
URL:

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT