Ustavující zasedání Zastupitelstva statutárního města Mostu v duchu legislativy „zpravidla“ …..

Mostečané dostali opožděný specifický dárek k 25. výročí listopadu 1989....

Nejdéle se na Mostecku čekalo s ustavujícím zasedáním zastupitelstva v Mostě, a to z důvodu podání protestu SMM na ovlivnění volebních výsledků, které bylo příslušným soudem odmítnuto.

Ve středu 3. prosince 2014 úderem 13, 00 hodiny se občané a zřejmě zejména ti, co na „své zasloužené funkce čekali“, se dočkali. Na základě předvolebního i povolebního hašteření bývalých kamarádů z hnutí Severočeši Most. cz (S.cz) a Sdružení Mostečané Mostu (SMM) se dalo očekávat, že ani průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva nemusí být bezproblémový. Očekávání bylo naplněno a hned první činěné kroky ze strany bývalých spoluvládnoucích a nyní na novou vládu se těšících borců od S.cz lze označit za minimálně nerespektující zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. V čem?

Jednání zahájila primátora zastupující náměstkyně H. Jeníčková a po krátkém uvítání předala řízení dle zákona o obcích kupodivu slušným způsobem nejstaršímu zvolenému členovi zastupitelstva z řad S.cz panu A. Malému. Ten nejdříve přítomné seznámil s tím, že ve svém životě prošel řadou funkcí a nyní je mu ctí řídit ustavující zasedání. Již jeho kostrbatá řeč, neodpovídající uváděným „bohatým“ funkcím dala tušit, že něco přijde. Přišlo. Navrhl, „aby dále za něj jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva řídil člověk nadmíru zkušený a erudovaný pan V. Vozka“ , poslanec PČR a bývalý pro pochybení odvolaný primátor Mostu. Okamžitě jsem se odebral upozornit paní senátorku A. Dernerovou, že právě dochází k porušování zákona o obcích a zda ji to nevadí. Zřejmě nevadilo, protože po krátké poradě na chodbě s kolegou, poslancem a souputníkem od S.cz B. Schwarzem mělo odeznít rozhodné stanovisko S.cz. Mezitím totiž namítl zastupitel z řad SMM pan L. Pitín, že, kdo řídí ustavující zasedání zákon, přesně specifikuje – je to primátor nebo nejstarší člen zastupitelstva a to do doby, než je zvolen primátor nový (§ 91 příslušného zákona). Na to reagoval, zřejmě jako výstup ze zmíněné porady legislativců Dernerové a Schwarze, dosavadní asistent starostky Lomu a zvolený zastupitel za S.cz pan M. Hrvol. Vysvětlení bylo tak jasné, že nás to ostatní pohoršené nenapadlo, vždyť zákon říká, že toto řízení se děje „zpravidla“... Jinými slovy se potvrdila dlouhodobě zastávaná filosofie vnímání zákonů a legislativního procesu ze strany podnikatele J. Zelenky, potažmo S.cz – dodržujeme jen ty zákony, které nám vyhovují. A to nikoliv zpravidla, ale vždycky….

Takže se proti zákonu o obcích hlasovalo o tom, zda může Vozka nahradit Malého a pak ještě, že řídícím zasedání je skutečně V. Vozka. Hlasovalo se, a to prosím vše ještě před slibem zastupitelů, jehož složení je podmínkou proto, aby mohli zastupitelé hlasovat a přijímat právoplatná usnesení. (?!)

Je komické, že lidé ze SMM se chtěli po velice dlouhé době asi zachovat slušně a dle litery zákona, a proto náměstkyně Jeníčková předala řízení nejstaršímu zastupiteli a oni je jejich kolegové přechytračili jejich vlastní zbraní – nerespektováním zákona. Myslím, že kdyby nyní podali zastupitelé SMM nebo někdo jiný (sám to zvažuji…) návrh na zneplatnění průběhu a všeho, co se po tomto kroku „šarády s jeho řízením“ na zasedání dělo, nemusel by být tentokráte výsledek záporný, jako v případě návrhu na zpochybnění výsledků voleb.

Někdo může namítnout - taková malichernost a prkotina…! Jenže nastupující garnitura slibuje změnu, nápravu různých, údajně korupčních kroků, klientelismu a porušování zásad demokracie při výkonu samosprávy a státní správy v Mostě. A ejhle, sama zákon porušuje, a to skoro bez mrknutí oka. Nehledě na to, jakáže to je asi úroveň a profesionalita přítomných členů nejvyšších zákonodárných sborů Senátu PČR A. Dernerové a poslanců PČR H. Aulické-Jírovcové a B. Schwarze, když u takovéhoto výkladu a uplatnění zákona asistují a dokonce mu napomáhají.

Ani další průběh nebyl bez problémů. Neustále se u některých bodů vzpomínalo na jednací řád zastupitelstva a hlasovalo se pro výjimky z jeho ustanovení. Nikomu však nevadilo, že si svůj vlastní jednací řád zastupitelstvo pro volební období 20214 až 2018 neschválilo a odvolává se na jednací řád předchozího zastupitelstva, jehož mandát skončil a s ním i platnost jednacího řádu. Přitom stačilo říci, že se předchozí jednací řád osvědčil a že se doporučuje, aby se jednalo dle něj a že si jej současné zastupitelstvo osvojuje. Jenže to by museli v zastupitelstvu sedět zastupitelé zákonů a svých práv a povinností znalí. Parodií bylo, že porušením jednacího řádu argumentovala poslankyně a zastupitelka za KSČM Aulická-Jírovcová, která chtěla zabránit přijetí návrhu „opozice SMM“ na zařazení zastupitelky SMM B. Nešporové do návrhové a volební komise. Dokázala však jen sama sebe usvědčit z jeho neznalosti, když tvrdila, že již byly předloženy tři návrhy a jednací řád předpokládá právě jen tříčlennou komisi. V jednacím řádu předchozího zastupitelstva se však na toto téma uvádí – „návrhová komise ve složení: předseda komise a minimálně jeden člen…“ Co dodat? Povedená taškařice a povedení protagonisté toužící po hlavních rolích, majíce však nejspíše toliko na šmíru nebo nějakou tu čurdu…

Prostě, koalice S.cz, ANO 2011 a KSČM si prosadila, co chtěla a na čem se dohodla. Jen uvedla několikrát do trapné role svého nasazeného řídícího jednání poslance Vozku, jemuž evidentně některé kroky z dramaturgie jednání a navrhování zůstaly utajeny a několikrát se zorientoval až za pomoci servisu či nápovědy z řad kolegů S.cz. Co však mohl vědět sám, když byl tím primátorem, nyní je poslancem, že ověřovatele zápisu navrhuje on jako předsedající zasedání a nemusí být již schvalováni zastupitelstvem, tedy jak zákon říká. Ale konečně ruka asistenta starostky Lomu M. Hrvola na režii byla zřejmá, protože v Lomu se takto konalo celé čtyři předchozí roky. Stejně tak by mohl V. Vozka vědět, že, je-li stanoven program, nelze si pak předkládat body, jak se mu chce, což rovněž korigoval také až na upozornění z pléna. Byl z toho všeho tak nějak pomýlený a popletený, že dokonce v úvodu oznamoval, že nikdo neoznámil „pozdější odchod“ ze zastupitelstva…, asi myslel dřívější odchod…

Návrhy koalice většinou, až na ty, kde nechtěl ponechat „skutečný šéf“ S.cz podnikatel J. Zelenka nic náhodě, předkládal právě mladý, ambiciózní a na funkci natěšený poslušný M. Hrvol. Zastupitelé tak odsouhlasili změny v programu zasedání, např. ze zákona povinné výbory finanční a kontrolní byly jen ustaveny, ale personálně se o nich budou zastupitelé bavit, či spíše rozhodovat až na příštím jednání (ale chtějí to údajně stihnout ještě v prosinci, jde totiž o odměny pro jejich členy, že?). Dále rozhodli, že vedle uvolněného primátora budou ještě uvolněnými jen další tři náměstci. Tentokráte nebylo zřejmě třeba nikoho uplácet uvolněnou funkcí předsedy kontrolního výboru. Rada zůstává 11-členná.

Pak přišel onen všemi očekávaný bod - schvalování návrhu na primátora statutárního města Mostu. Sice SMM chtělo tak nějak „naivně dětsky zlobit“ a jejich zastupitel Pitín dal návrh na zastupitelku z řad ANO 2011 kolegyni B. Peštovou, ale ta ani nečekala na vyzvání, zda souhlasí a sama se okamžitě kandidatury na primátorku Mostu vzdala. A tak dlouho utajovaný, ale spekulovaný návrh koalice S.cz. ANO 2011 a KSČM padl a byl schválen, jak jinak. Novým primátorem Mostu na příští čtyři roky je právník Jan Paparega.

Po zaznění oslavných fanfár a dekorování jeho hrudi insignií města již jako předsedající a řídící ustavujícího zasedání vyslechl návrh J. Zelenky na „své“ tři náměstky – M. Hrvola, M. Staré (oba S.cz) a V. Iljevové (hnutí ANO 2011) a na hlasování tzv. ánblok. Následný, velice nesmělý pokus zastupitelky z řad SMM I. Čapkové, aby se hlasovalo jednotlivě, když bude mít koalice vůli, byl odmrštěn samotným J. Zelenkou slovy „na svém návrh trvám“, a tak Čapková na svém již netrvala… Náměstci byli zvoleni. Následně byl M. Hrvol, na návrh J. Zelenky, zvolen statutárním zástupcem primátora města Mostu. A došlo na další složení Rady města Mostu. Ty měl zase již „dovoleno“ předkládat jménem koalice S.cz, ANO a KSČM již zvolený primátor města M. Hrvol. Některá jména, která následně zazněla, mohla být podkladem pro českou pohádku, jak „hloupý Venca ke štěstí přišel“. Zbylých 7 členů rady bylo schváleno v tomto pořadí: za S.cz – J. Zelenka a V. Vozka, za KSČM J. Novák, R. Belej a V. Jírovec, za ANO 2011 B. Peštová a J. Schiller. Takže politické složení Rady statutárního města Mostu je 5 za S.cz, 3 za ANO 2011 a 3 za KSČM. Celková síla koalice představuje 29 mandátů. V opozici tak zůstalo 16 zastupitelů, ze SMM 10, z ČSSD 3 a z ODS také 3.

Pak si vybrali zastupitelé ve svém jednání, které představovalo něco málo přes 60 minut, první přestávku, i když „platný přitom neplatný jednací řád“ minulého zastupitelstva ji přesně nespecifikuje. Ale „zpravidla“ byla dlouhá léta zavedena zvyklost, dělat přestávky v jednání po cca 2 hodinách. Jenže to je onen výklad zákonů, pravidel a zvyklostí, kdy a kde se využívá onoho „zpravidla“… Jak se komu chce, resp. zrovna hodí, či jak potřebuje k obrazu svému a zdaru své věci a svého cíle. Nebyl jsem však sám, kdo přestávku využil k odchodu z přetopeného a vydýchaného prostoru jednacího sálu magistrátu statutárního města Mostu. Zpravidla jsem tak nečinil a vždy jsem setrvával až do konce jednání, jenže ono to „zpravidla“ je dost chytlavé a nebude-li zastaveno včas, nemusíme domyslet jeho konců, zejména v aplikaci dikce zákonů v realitě života.

P.S.: nejsmutnější je, že i první zprávy sdělovacích prostředků po ustavujícím zasedání Zastupitelstva statutárního města Mostu vůbec nezaznamenaly porušení zákona a jen suše konstatovaly, jako např. Deník Mostecka, že „mezi Sdružením Mostečané Mostu a Severočechy Most to jiskří. Sdružení připomínkuje různá procedurální ustanovení…“

Vlastimil Balín, občan města Mostu

Zadáno: 2014-12-03 19:02

Dotčená obec: Most

Dotčená osoba: Vlastimil Balín

Zobrazeno 3263x

Zadal: Vlastimil Balín
E-mail: balinv@seznam.cz
URL:

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT