Životopis RNDr. Martina Langa

RNDr. Martin Lang vykonával v letech 1998 - 2002 neuvolněnou funkci starosty MČ Praha - Slivenec. Od r. 2009 působí v Muzeu Středních Brd jako jeho ředitel.

RNDr. Martin Lang se narodil 16. 6. 1954 v Praze. Absolvoval Gymnázium Jana Nerudy na Malé Straně na přírodovědné větvi studia. Po gymnáziu vychodil nástvbové studium oboru radiologický laborant ve Střední zdravotnické škole Alešovo nábřeží na Starém Městě. Po vykonání vojenské prezenční služby pracoval po krátkou dobu ve Fakultní nemocnici s poliklinikou II, U nemocnice II, Praha 2. Následně zcela změnil profesi a nastoupil jako geologický kolektor do Vodních zdrojů n.p. Zde praxoval po dva roky a nastoupil dálkové studim Přírodovědecké fakulty UK v Praze (absolvoval v r. 1996, o rok později rigorosum, titul RNDr.). Následovalo 9 let v Projektovém ústavu dopravních a inženýrských staveb Praha, dnes PUDIS a. s. Nastoupil jako technik pro průzkumné práce, končil jako samostatný vedoucí pracovník. Zabýval se především geologií ve vztahu k životnímu prostředí, korozním průzkumem a tzv. nemocemi stavebního a dekoračního kamene. Vedl interdisciplinární výzkumný tým, který se zabýval výzkumem bakteriální koroze vysokotlakých potrubí. Po převratu v r. 1989 přešel do Geofyziky n. p. Brno, závod Praha, kde zakládal geochemickou laboratoř. Od r. 1991 se věnoval firmě APLEKOM Praha s. r. o., jejímž byl spoluzakladatelem, společníkem a ředitelem pro geologické práce. V témže roce se stal členem Občanské demokratické strany MS ODS v Praze - Slivenci. V letech 1994 - 2002 byl zvolen členem Zastupitelstva MČ Praha - Slivenec a předsedou komise pro životní prostředí a dopravu. V letech 1998 - 2002 vykonával uvolněnou funkci starosty téže městské části. V tomto období se podílel na opravě pláště budovy radnice MČ, rekonstrukci fasád historické budovy a výstavbě veřejného hřiště v areálu základní školy, rekonstrukci unikátního historického krovu v kostele Všech svatých ve Slivenci, opravě bývalé márnice, zahájení odkanalizování Slivence a dokončení kanalizace v Holyni aj. V r. 2002 po skončení funkčního období přesídlil do Mirošova u Rokycan. Od r. 2003 nastoupil v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech jako vedoucí paleontologického odd a kurátor světově významné paleontologické sbírky. Začal se rovněž věnovat regionální báňské historii, osvětě a kultrunímu dění v regionu. Začal samostatně publikovat nejen v odborných periodikách, ale i jako samostatný autor knižních publikací a též časopisecky a v novinách jako publicista. V r. 2006 byl zvolen místopředsedou Oblastní rady ODS v Rokycanech a předsedou MS ODS v Mirošově. Obě funkce vykonává doposud. Koncem r. 2008 se pracovně nakrátko vrátil do Prahy, kde fungoval do února 2009 jako vedoucí odd. hornictví a hutnictví v Národním technickém muzeu. Následně přešel do Strašic na Rokycansku, kde spoluzakládal Muzeum Středních Brd (zřizovatel obec Strašice), jehož se v r. 2010 stal ředitelem a kde působí dodnes.

Z bibliografie:

Samostatné knižní publikace:

Sága černého zlata pod Brdy, MILPO Media, 2004

Kterak železo z moře do Rokycan přišlo, Podbrdské vydavatelství, 2006

Spolupráce na knižních publikacích:

Pražské radnice (Praha - Slivenec), MILPO Media, 2002

encyklopedie Plzeňsko - Příroda, historie, lidé (Báňská historie dolování železných rud), Basset, 2006

Kniha o Slivenci (pravěk, moderní historie), MILPO Media, 2009

Praha 5 křížem krážem (pravěk, geologie, geomorfologie, nerostné suroviny), MILPO Media, 2010

Praha 9 křížem krážem (pravěk, geologické poměry), MILPO Media, v tisku

Praha 6 křížem krážem, MILPO Media, v tisku

Práce otištění v odborných periodikách: Sborn. Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Rozpravy Národního technického muzea v Praze, Sborn. Muzea Jižního Plzeňska, sborník Český kras, Sborn. Brdský kraj, Věst. Asociace muzeí a galerií ČR, Muzejní a vlastivědná práce (Nár. muzeum), Sborn. Hornická Příbram aj.

Publicistika: čas. Vítaný host, Rokycanský deník, MF Dnes, Podbrdské noviny, Barňák, Mirošovské střípky aj.

Význačné autorské výstavy:

Jubileum dolů kamenouhelných v Mirošově městyse L. P. 1904 (100. výročí zániku fy Mirošovské kamenouhelné těžařstvo v mirošovské a skořické pánvi)

Cyril Purkyně (ke 100. výročí osobnosti význačného geologa a ředitele St. ústavu geologického)

U nás v pětačtyřicátém (jubileum osvobození města Mirošova)

100 let Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Madona pod Jižním křížem (Papua - Nová Guinea, cesty MVDr. L. Uzla)

Čas sezastavil na Papui, aneb neolit neskončil, neolit trvá! (dtto).

Kurátor výstav malířů Václava Šestáka, Jindřišky Hánové, Petra Parláska aj.

Ze šuplíku pana učitele (

Zadáno: 2011-07-25 16:21

Dotčená obec: Praha-Slivenec

Dotčená osoba: Martin Lang

Zobrazeno 5247x

Odtvítovat Sdílet přes facebook Odeslat e-mailem


HLEDAT